ร่วมงานกับ VC Shipping

บริษัทฯ มีความมั่นคงดำเนินธุกิจให้บริการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกและให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรอีกทั้งยังเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้บริการกว่า 40 ปี บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า พนักงานและบุคลากรมีความสำคัญต่อองค์กร โดยจัดระบบงานที่ช่วยให้พนักงานได้ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการปฎิบัติงานรวมทั้งมีโอกาสในการเติบโตในหน้าที่งาน บริษัทฯ เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายการให้บริการ เป็นจำนวนมาก

CUSTOMER SPECIALIST & ACCOUNTING

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร : ผู้ชํานาญการศุลกากร (customs specialist) 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • รับผิดชอบในการให้ข้อมูล ให้คำแนะนำด้านพิธีการศุลกากร พิธีการพิเศษต่างๆ
 • ให้พิกัดอัตราศุลกากร ตรวจสอบความถูกต้องของใบขนสินค้า
 • ให้คำปรีกษา แก้ไขปัญหา เจรจากรณีมีปัญหาด้านพิกัดกับศุลกากร ณ ท่านำเข้าส่งออก หรือในส่วนงานที่รับผิดชอบ
 • ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและกฏหมายต่างๆของศุลกากร
 • ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีบัตรผู้ชำนาญการ
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพิกัดอัตราศุลกากร พิธีการศุลกากร พิธีการพิเศษต่างๆ และงานคดีที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
 • มีความรู้ด้านเอกสารในการตรวจปล่อย
 • มีความรู้ด้านการตรวจใบขน
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเกี่ยวกับงานด้านพิธีการ กฎระเบียบฯ ขั้นตอน วิธีการนำเช้าและส่งออก อย่างน้อย 5 ปี

2. ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้) 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร ออกใบแจ้งหนี้ วางบิล
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในการออกใบแจ้งหนี้ วางบิล
 • จัดทำรายงานส่งให้ลูกค้า (บางราย ตามที่ลูกค้าแจ้ง)
 • บันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย/หญิง  อายุ 23 ปี ขึ้นไป 
 • การศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


SALES EXECUTIVE & CUSTOMER SERVICE-IMPORT

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร : Sales Executive (Freight Forwarder) 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • วางแผนการขายและการเข้าพบลูกค้าในประเทศเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อและเข้าพบลูกค้าในประเทศเพื่อแนะนำบริษัทฯ และนำเสนอบริการและนำเสนอบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศรวมถึง Overseas Agent เพื่อแนะนำบริษัทฯ และนำเสนอบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ติดต่อสายเรือและผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อขอต้นทุนการบริการมาเปรียบเทียบและจัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
 • จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า (Sales Report) หลังจากไปพบลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
 • บันทึกข้อมูลในรายงาน Sales Pipeline สำหรับลูกค้าที่ได้เข้าพบและมีแนวโน้มที่จะได้งานหรือขยายงานเพิ่ม
 • จัดทำใบเสนอราคาได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ งานขายในธุรกิจสายเรือ สายการบิน Freight Forwarder อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากมี TOEIC มากกว่า 500 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

2. ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-ขาเข้า (Customer Service-import)  1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า / บริษัทตัวแทนเรือ / บริษัทขนส่ง / หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการคสบคุมการบริการสินค้าขาเข้า เพื่อผ่านพิธีการศุลกากรและส่งสินค้าได้ตามกำหนดเวลา 
 • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า พร้อมทั้งจัดทำเอกสารพิธีการศุลกากร และเอกสารอื่น (ใบอนุญาต,ใบรับรอง เป็นต้น) ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า เพื่อให้สามารถผ่านพิธีการศุลกากรในการนำเข้าทันตามกำหนด รวมถึงการจัดทำเอกสารขอคืนอากรได้ทันตามกำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้
 • จัดทำรายงานต่างๆตามที่กำหนด บันทึกสถานะของงาน และจัดเก็บเอกสารผ่านพิธีการศุลกากร ตามประกาศกรมศุลกากร
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • การศึกษา : วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (ปวส. ประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป / ปริญญาตรี ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี ขึ้นไป)
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

Application Form

Job Title

Profile

หมายเหตุ: สามารถอัพโหลดไฟล์ได้หลายไฟล์พร้อมกัน ( รวมกันไม่เกิน 5 MB)

อัปโหลดไพล์

ติดต่อ VC Shipping ได้ที่นี่

บริษัท วี.ซี.ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 446/75 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110

: 02 392 7676-7, 02 392 0099, 02 711-0001-2

: 02 381 1904

: center@vcshipping.co.th

ลิงค์หน่วยงาน ภายนอก


ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 446/75 ซอยปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
โทรศัพท์ 02 392 7676-7, 02 392 0099, 02 711-0001-2 โทรสาร 02 381 1904 E-mail : center@vcshipping.co.th